Skip to main content

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni 81-537 ul. Olimpijska 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086705, NIP 583 000 90 04, REGON 002831082, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: a) kontaktowania się z Użytkownikiem (klientem) b) celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Administratora na stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl

2. Administrator może powierzyć dane:

 • Uprawnionym organom publicznym
 • Podmiotom dostarczającym korespondencję,
 • Podmiotom świadczącym obsługę doradczą,
 • Podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
 • Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH I OKRES

1. Korzystanie z funkcjonalności strony, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje o korzystaniu z funkcjonalności strony www.fundacjagospodarcza.pl.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli: - osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, - jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, - lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 IV .UPRAWNIENIA

1.Każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych ;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres wskazany w „I pkt.1”

3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania funkcjonalności na stronie internetowej.

3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. Polityka Prywatności dotycząca strony internetowej może być zmieniona przez Fundację Gospodarczą.