Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Wybrane projekty zrealizowane w Fundacji Gospodarczej

 

 

 • WspółDzielnia Seniorów - projekt był realizowany  w ramach dofinansowania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
  Celem projektu było edukowanie i animowanie lokalnych społeczności seniorów do tworzenia i realizacji długoterminowych systemów wymiany usług, dzięki zapewnieniu im rozbudowanego i kompleksowego wsparcia doradczego, szkoleniowego i aktywizacyjnego, dopasowanego do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań tej grupy, co zaowocowało zwiększeniem ich aktywności w życiu społecznym i publicznym, a także wzmocnieniem więzi, poczucia wpływu i sprawczości.
  W projekcie wzięło udział 40 mieszkańców Gdyni, powyżej 60 roku życia. Przy współpracy ze specjalistami seniorzy wypracowali i przetestowali własny system wymiany usług, w ramach którego dzielili się swoimi umiejętności, talentami i wolnym czasem z innymi uczestnikami projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach psychologicznych, grupie rozwoju osobistego, zajęciach komputerowych, lokalnych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych oraz spotkaniach integracyjnych. Zrealizowane w ramach projektu działania pozwoliły jego uczestnikom zintegrować się w grupie, nawiązać bliskie relacje i zbudować wzajemne zaufanie, dzięki czemu „WspółDzielnia Seniorów” mimo zakończenia realizacji projektu, nadal trwa i rozwija się, przyjmując w swoje szeregi nowych członków.
  Wydatki poniesione na realizację projektu – 152 397,11 zł (dofinansowanie 152 397,11 zł)
  Okres realizacji projektu to: 01.04.2019 r. - 31.10.2020 r.

   

  • Kwalifikacje dla Pomorzan - projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt partnerski, którego Liderem była Fundacja Gospodarcza, a Partnerami Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Open Education Group Sp. z o.o.
   Głównym celem projektu było stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M)  pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników.
   Projekt skierowany był do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu: spawania z egzaminem DNV - MAG (135, 136), TIG (141), podstaw rachunkowości z elementami TIK w zakresie rachunkowości informatycznej (praca w systemie FK Symfonia lub Płatnik), SEP (różne rodzaje - uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe), obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC), językowe (język angielski, język niemiecki). W aktywizacji w ramach projektu wzięło udział 505 osób (190K,315M), z czego 446 osób (153K,293M) podniosło swoje kwalifikacje lub kompetencje. Uczestnicy skorzystali z usług brokera edukacyjnego, który przeprowadził analizę potrzeb edukacyjnych, a następnie zostali skierowani do udziału w wybranym szkoleniu zawodowym, prowadzącym do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
   Wydatki poniesione na realizację projektu – 1.903.613,07 zł, w tym wydatki Fundacji Gospodarczej – 1.197.500,81 zł (dofinansowanie - 1.017.877,35 zł).
   Okres realizacji projektu to: 01.06.2017 r – 29.02.2020 r.

   

  • System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I – projekt realizowany był w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt partnerski, którego Liderem była Gmina Miasta Gdyni, a Partnerem Fundacja Gospodarcza.

   Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia 110 osób pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w okresie od 03.04.2017 r. do 31.03.2019 r. poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.
   Projekt skierowany był do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup docelowych: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej; zamieszkałych na terenie: Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa, Pucka, gminy Kosakowo, gminy Puck lub gminy Wejherowo.
   W projekcie wzięło udział 115 osób (75K,40M). Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie określenia ścieżki zawodowej (m.in. badania kompetencji zawodowych i opracowanie Indywidualnego Planu Działania), wsparcie psychologiczno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych, kursy i szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz staże pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego.  
   Wydatki poniesione w ramach projektu - 1.197.256,81 zł, w tym wydatki Fundacji Gospodarczej – 336.706,91 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.137.393,97 zł. 
   Okres realizacji projektu to: 03.04.2017 – 30.06.2019.

   

  • CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy - projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Było to projekt Partnerski – Liderem była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a Partnerami: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Fundacja Gospodarcza.
   Celem głównym projektu była inkubacja w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 r. 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 r. 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany był w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej. Projekt skierowany był do uczniów szkół zawodowych, rzemieślników prowadzących przyuczenie do zawodu, studentów oraz absolwentów uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, firmy i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym.
   Efekty działań: Wybrano 32 granty, które otrzymały dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. 4 najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostały przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji/ seminariów regionalnych dla 471 uczestników (239K,232M), 16 szkoleń dla 221 uczestników (127K,94M) oraz 16 spotkań wdrożeniowych dla 87 uczestników (51K,36M). W tym Fundacja Gospodarcza zrealizowała 25 szkoleń dla 145 uczestników (116K,29M) oraz 25 spotkań wdrożeniowych dla 73 uczestników (58K,15M). Działania wdrożeniowe objęły wszystkie 16 województw. W samym województwie pomorskim Partnerstwo zorganizowało 6 eventów, w których wzięło udział 100 osób (86K,14M). W ramach projektu przeprowadzono także spotkania legislacyjne w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy), w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Departament Współpracy Międzynarodowej) oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Powstały 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z EDUKACJI do PRACY. Podręczniki w wersji elektronicznej są do pobrania na stronie projektu: http://www.czasnastaz.edu.pl/
   Wydatki poniesione w ramach projektu – 2.642.020,11 zł, w tym wydatki Fundacji Gospodarczej – 77.274,87,00 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2.583.596,97 zł.
   Okres realizacji projektu to: 01.07.2016 – 30.06.2019.

   

  • Horyzont Zawodowy – projekt realizowany był przez Fundację Gospodarczą w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach Priorytetu 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
   Projekt adresowany był do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30 roku życia, należących do jednej z grup: kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.
   Głównym celem projektu było kompleksowe przygotowanie poprzez wsparcie psychologiczne, merytoryczne, szkoleniowe i staże  osób pozostających bez zatrudnienia do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia
   W projekcie realizowane były następujące formy wsparcia: indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe, szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w zawodzie, zgodnym z predyspozycjami uczestnika i aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy oraz staże zawodowe.
   Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r.


  • ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki – był realizowany w okresie od września 2015 r. do września 2017 r. To międzynarodowy projekt partnerski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

   Liderem projektu była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a Partnerami:
   Towarzystwo Amicus w Białymstoku,
   Fundacja Gospodarcza w Gdyni,
   Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku,
   Izba Rzemieślnicza w Cottbus (Niemcy), EkoConnect (Niemcy),
   Ufficio Scolastico Regionale PerIl Veneto (Włochy)
   Konfederacja COLDIRETII (Włochy). 

   Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 r. nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT.

   Główne działania w projekcie to: dostosowanie programów kształcenia – „zielone” elementy; stworzenie platformy internetowej ecoSTAŻ; testowanie - mobilności dla uczniów i nauczycieli w Polsce, w Niemczech i we Włoszech; udoskonalenie programów nauczania, upowszechnianie  - warsztaty upowszechniających w Warszawie, Gdyni i we Włoszech oraz kongresu w Białymstoku.

   Trzy sektory kluczowe dla Partnerstwa:
   - produkcja żywności (technolog żywności ze specjalnością: organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów ekologicznych),
   - usługi budowlane (monter izolacji budowlanych ze specjalnością: termomodernizacja i zmniejszanie śladu węglowego),
   - odnawialne źródła energii – OZE (elektryk ze specjalnością: integracja systemów energetycznych w urządzeniach energii odnawialnej)

   Grupa docelowa projektu: uczniowie szkół zawodowych, nauczyciele i trenerzy zawodu ze szkół zawodowych oraz rzemieślnicy zaangażowani w dualny system kształcenia.

   Kwota dofinansowania projektu 198 480,00 EURO, w tym kwota dotacji dla Fundacji Gospodarczej 12 370,00 Euro.  

   W ramach projektu powstały rezultaty pracy intelektualnej dla 3 wyżej wymienionych zawodów oraz platforma internetowa: http://www.ekoSTAZ.edu.pl/   • CZAS dla eSENIORA, realizowany w okresie od 01.01.2016  r. – 31.05.2016 r., współfinansowany był ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Gdynia w ramach Zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.

   Jego głównym celem było zachęcenie osób z Gdyni powyżej 55 roku życia do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym miasta, edukacji, rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań, integracji w środowisku lokalnym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na współczesne zagrożenia wynikające np. z korzystania nowych technologii. Cel ten został zrealizowany dzięki udziałowi 31 osób w cyklu zaplanowanych działań.

   W ramach projektu zorganizowano 3 edycje szkoleń składające się z warsztatów integracyjno-aktywizacyjnych oraz szkoleń komputerowych, 4 wyjścia integracyjne - wycieczki promujące aktywny styl życia i pokazujące ciekawe możliwości spędzania czasu wolnego w Gdyni i okolicach (do gdyńskiego Centrum Kultury, Gdyńskiego Centrum Filmowego, Muzeum Emigracji oraz Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni) dla osób zainteresowanych oraz seminarium z zakresu bezpieczeństwa i współcześnie występujących zagrożeń.

  • Ponad stereotypami – spawacz zawodem dla kobiet – był realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert - Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r., współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

   Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet z województwa pomorskiego, przełamywanie stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy, promocja standardów równościowych w społeczności lokalnej, tworzenie klimatu sprzyjającego zatrudnianiu kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn i zachęcanie kobiet do podejmowania niestereotypowych wyborów zawodowych.

   W projekcie wzięło udział 5 kobiet pozostających bez zatrudnienia z woj. pomorskiego. Uczestniczki projektu ukończyły kurs spawania stali nierdzewnej metodą TIG 141, skorzystały z poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz warsztatów psychologicznych i antydyskryminacyjnych.

   Dodatkowo w ramach projektu zrealizowano Techniczną Giełdę Pracy dla spawaczek i spawaczy oraz konferencję pod tytułem: Kobiety w „męskich” zawodach – szansa czy zagrożenie?
   Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi.

   Materiały do pobrania:

   Równość kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym.pdf

   Kobiety na rynku pracy.ppt

   Sytuacja kobiet na pomorskim rynku pracy.ppt

     
  • Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - na mocy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. Fundacja Gospodarcza uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, jakim jest Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w ramach działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Infrastruktura dla Rozwoju Firm Innowacyjnych. Projekt ten będzie wspomagany udziałem finansowym Gminy Miasta Gdynia oraz wkładem własnym Fundacji Gospodarczej.

   Okres realizacji: od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2015 r.

   Głównym celem projektu jest budowa obiektu dysponującego nowoczesnymi powierzchniami przeznaczonymi pod działalność firm innowacyjnych.

   Oprócz działalności inkubacyjnej w obiekcie utworzony zostanie Ośrodek Wspierania Innowacji, którego zadaniem będzie działalność na rzecz transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki i biznesu.

   Użytkownicy inkubatora będą mieć też możliwość korzystania z usług wspierających ich własny rozwój, a przez to także rozwój prowadzonych firm w ramach oferty  Multimedialnego Centrum Rozwoju usług , które powstanie w tym obiekcie.

   Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, to także:
   1. organizacja seminariów, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na uświadamianie istoty innowacji w przedsiębiorczości,
   2. organizacja szkoleń i warsztatów poświęconych aspektom technologicznym i możliwościom finansowania działalności badawczo-rozwojowej,
   3. organizacja konferencji, forów przedsiębiorczości, targów, seminariów i szkoleń mających na celu wymianę doświadczeń oraz prezentację najnowszych osiągnięć nauki i technologii generowanych w przedsiębiorstwach oraz na uczelniach.

   Inkubator zapewni również firmom innowacyjnych szeroki zakres usług specjalistycznych  w zakresie:
   1. doradztwa naukowo-biznesowego,
   2. branżowego coaching’u i mentoring’u,
   3. kojarzenia partnerów,
   4. prowadzenia badań i opracowywania analiz w obszarze zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii,
   5. planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym i innowacjami, zarządzania wymaganiami,
   6. transferu i komercjalizacji technologii,
   7. doradztwa z zakresu własności patentowej i intelektualnej,
   8. wdrażania nowych usług i produktów,
   9. pozyskiwania zewnętrznych funduszy na finansowanie projektów, poszukiwań business angels lub venture capital,
   10. zarządzania projektami.


    

  • Laboratorium Edukacji – projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni w okresie od 01.03.2013r. do 30.06.2015r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu była diagnoza predyspozycji i preferencji zawodowych 600 osób dorosłych oraz pomoc w wyborze i znalezieniu odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej. W projekcie wzięło udział 600 osób, które uczą się, pracują lub mieszkają w Gdyni, w wieku 18-64 lat. Uczestnicy projektu ukończyli cykl spotkań indywidualnych i grupowych z brokerem edukacyjnym/doradcą zawodowym. Efektem doradztwa było określenie własne potrzeby szkoleniowej i stworzenie indywidualnej ścieżki działań edukacyjnych. Z 600 osób rozpoczynających projekt 100% ukończyło etap doradztwa, a naukę podjęło 306 osób. To znacznie więcej niż zakładały wskaźniki.  

   

   

  • Zawód spawacz – był realizowany w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r. w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 20 osób pozostających bez zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. W projekcie wzięło udział 20 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-30 lat z woj. pomorskiego. Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia spawalnicze wraz z 3-miesięcznymi praktykami zawodowymi w zakładach pracy, korzystali z poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz poradnictwa prawnego.  

   

   

  • SENIOR w SIeCI był realizowany w okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jego głównym celem była aktywizacja 70 osób powyżej 60 roku życia do powszechnego stosowania nowych technologii przez zwiększenie wiedzy, poprawę dostępu do nowych technologii i umiejętności wykorzystania ich w życiu codziennym. Zorganizowano 7 edycji szkoleń, składających się z zajęć integracyjno – aktywizacyjnych, 10-dniowych szkoleń z wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym oraz 5-dniowych warsztatów utrwalających wiedzę z zakresu obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych. Przeprowadzono również dla seniorów 2 edycje szkoleń z zakresu bezpieczeństwa korzystania z nowych technologii, zorganizowano wycieczki do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, a także seminarium na temat aktywności osób starszych i zdrowego stylu życia. Do realizacji projektu zaangażowano również 2 stażystów i 6 wolontariuszy, którzy przy wsparciu opiekuna stażu prowadzili zajęcia z seniorami.

   

   

  • Otwieram drzwi kariery był realizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.11.2014 r. w ramach Priorytetu VII Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zagrożonych grup poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób zamieszkałych w województwie pomorskim, dzięki którym część nich podejmie zatrudnienie do 30 września 2015 r. W projekcie wzięło udział 70 osób bezrobotnych w wieku 18 - 30 lat, pozostających bez zatrudnienia, z obszaru woj. pomorskiego. W ramach projektu zrealizowano 3 edycje szkoleń spawalniczych, 2 edycje szkoleń w zawodzie pracownika administracyjno-biurowego oraz 2 edycje szkoleń w zawodzie sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Oprócz szkoleń uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego oraz coachingu.

   

   

  • Projekt Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ realizowany od 1 lutego 2012 r. do 30 września 2014 r. przez Fundację Gospodarczą przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Głównym celem projektu było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej. W projekcie uczestniczyły 63 osoby niepracujące w wieku 50+ oraz 40 doradców zawodowych. Z opracowaną metodologią zapoznało się 280 osób.
   Za realizację tego projektu 16 X 2014 roku Fundacja Gospodarcza otrzymała tytył Lidera Innowacji  w Konkursie "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013" II edycja - 2014.

   

   

  • Projekt Akademia Handlowa 50+ - innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+, realizowany od 1 maja 2012 r. do 30 września 2014 r., przez Fundację Gospodarczą przy współpracy z ProFirmą Sp. z o.o. oraz Regionem Gdańskim NSZZ "Solidarność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Głównym celem projektu było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji
   i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach: sprzedawca i przedstawiciel handlowy, w celu podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej. W projekcie uczestniczyło 113 osób. 

   

   

  • Projekt Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich był realizowany od 12 marca 2009 r. do
   31 grudnia 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu było zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat pozyskiwania środków unijnych poprzez utworzenie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"
   w województwie pomorskim w latach 2007-2013.
   Z usług informacyjnych Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdyni skorzystało łącznie 5285 osób.

   

   

  • Projekt Nauka kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
   ZS nr 2 w Redzie
   był realizowany od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
   o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
   ) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 173 uczniów Szkoły Podstawowej
   nr 3 oraz 187 uczniów Gimnazjum nr 2 w Redzie poprzez organizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przedsiębiorczości oraz języka angielskiego. Przeprowadzono łącznie 2240 godzin zajęć dodatkowych i wyrównawczych, 448 godzin doradztwa zawodowego, zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Centrum Hewelianum w Gdańsku, Centrum Experyment w Gdyni, Planetarium Astronomicznego w Toruniu, Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku.

   

   

  • Projekt Aktywny e-Senior, realizowany od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności i samodzielności osób powyżej 60. roku życia. Przeprowadzono 7 edycji warsztatów psychologicznych, komputerowych (+ 120 godz. konsultacji indywidualnych dla uczestników) oraz 6 edycji zajęć ruchowych Nordic Walking, w których wzięły udział 103 osoby. Wśród prowadzących warsztaty komputerowe oraz konsultacje dla seniorów było 13 wolontariuszy (11 z nich wcześniej uczestniczyło w szkoleniu Jak prowadzić zajęcia z grupą?).   

   

   

  • Projekt Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy był realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było wspieranie rozwoju kwalifikacji 150 osób pracujących, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i zamieszkałych na obszarze Powiatu M. Gdynia. Przeprowadzono 15 kursów zawodowych (każdy powyżej 100 godz.), w których łącznie wzięło udział 80 kobiet i 70 mężczyzn.

   

   

  • Projekt Punkt Konsultacyjny realizowany od 1 marca 2012 do 7 listopada 2012 (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), obejmował świadczenie usług informacyjnych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu udzielono 393 usługi informacyjne dla 388 klientów, 3 usługi informacyjne "opieka nad klientem", 6 usług doradczych "asysta w rozpoczynam działalność gospodarczą" oraz 13 usług doradczych "asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej". Instytucją wdrażającą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci w Warszawie.

   

   

  • Dobry start projekt realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
   Grupą docelową byli mieszkańcy Gdyni, którzy nie ukończyli 25 lat, pozostający bez zatrudnienia (w tym zarejestrowani jako osoby bezrobotne), którzy w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej. Preferowaną grupą uczestników były osoby niepełnosprawne.
   W ramach projektu 26 osób założyło własne firmy, na które otrzymały bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe w postaci szkoleń, doradztwa oraz środków finansowych na pokrycie składek ZUS, podatku i bieżących wydatków przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności.
   Projekt znalazł się wśród 10 wyróżnionych w konkursie Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki - edycja 2012. (NagrodaDyplom)

   

   

  • Okno na świat II - projekt realizowany od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r., był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W cyklu warsztatów interpersonalnych, komputerowych, internetowych uczestniczyło 70 osób po 60 roku życia.
   Wśród prowadzących warsztaty internetowe  było 20 młodych wolontariuszy, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu Jak prowadzić zajęcia z grupą

  • Projekt Moja firma - moja przyszłość realizowany od czerwca 2010 r. do marca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   Celem projektu była pomoc 30 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, mogli ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną w średniej wysokości 30 tys. złotych oraz o wsparcie pomostowe w formie wypłacanych co miesiąc 1.000 złotych. 29 osób założyło firmy i skorzystało z dotacji.
   Za ten projekt Fundacja Gospodarcza została uhonorowana główną nagrodą w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki" edycja 2010. (Nagroda  Dyplom)
    

  • Projekt Punkt Konsultacyjny realizowany od września 2008 do stycznia 2012 (współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), obejmował świadczenie usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu udzielono 1856 usług informacyjnych dla 1667 klientów. Instytucją wdrażającą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci w Warszawie.

  • Projekt Morze umiejętności II realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) w okresie od marca 2010 do stycznia 2011.
   Celem projektu było podniesienie aktywności, zapobieganie bierności zawodowej i wykluczeniu osób dotkniętych procesami restrukturyzacji i skutkami kryzysu gospodarczego, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
   W ramach projektu zrealizowano szkolenia zawodowe i doradztwo dla 58 osób.
       

  • Okno na świat - projekt realizowany od czerwca do grudnia 2010 r., był współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W cyklu warsztatów interpersonalnych, komputerowych, internetowych uczestniczyło 40 osób po 60 roku życia.
   Wśród prowadzących warsztaty internetowe  było 10 młodych wolontariuszy, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniu Jak prowadzić zajęcia z grupą
      

  • Morze umiejętności - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) w okresie od lipca 2009 r. do listopada 2010 r.
   Celem projektu było podnoszenie aktywności, zapobieganie bierności zawodowej i wykluczeniu osób dotkniętych procesami restrukturyzacji i kryzysu w przemyśle stoczniowym (osoby zwalniane i ich rodziny).
   W ramach projektu 126 osób uczestniczyło w warsztatach z zakładania działalności gospodarczej, szkoleniach zawodowych, doradztwie zawodowym i biznesowym. 
       
  • Makro Szansa dla Mikro Firm III edycja - celem projektu była pomoc 24 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, mogli ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 40 tys. złotych oraz o wsparcie pomostowe w formie wypłacanych co miesiąc 800 złotych. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Trwał od stycznia 2009 roku do końca lipca 2010 roku. 24 osoby założyły firmy i skorzystały z dotacji.
       
  • Projekt Nowe kwalifikacje, nowe możliwości realizowano od stycznia do grudnia 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Celem projektu była aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (mieszkańców powiatu M. Gdynia) poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych lub poprzez przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
       
  • Projekt Kobieta atrakcyjna zawodowo zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkioPriorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 października 2009 r. Celem projektu było podniesienie aktywizacji zawodowej niepracujących kobiet (70 osób), zapobieganie ich bierności i marginalizacji zawodowej. Projekt oferował możliwość podniesienia kwalifikacji w zawodach atrakcyjnych na lokalnym rynku pracy (szkolenia z zakresu pracy biurowej, stylizacji paznokci i profesjonalnej sprzedaży), skorzystania z doradztwa zawodowego i biznesowego oraz udziału w warsztatach psychologicznych mających na celu zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia.
   Za ten projekt Fundacja Gospodarcza została uhonorowana 10 grudnia 2008 r. nagrodą główną w konkursie "Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki".

  • Trafne decyzje II – badanie predyspozycji zawodowych dla młodzieży, w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Działanie 2.2 Porozumienie na rzecz aktywizacji zawodowej, wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
   Celem projektu było podnoszenie jakości kwalifikacji przyszłych pracowników i ich lepsze dostosowanie do wymogów lokalnego rynku pracy. Realizowane zadania pomogły młodym ludziom w podejmowaniu trudnych decyzji, dotyczących kierunku dalszego kształcenia lub rozwoju zawodowego, dzięki ułatwieniu dostępu do profesjonalnych usług doradztwa zawodowego: badania predyspozycji zawodowych, określenia zainteresowań zawodowych, rozmowy doradczej, obejmującej określenie mocnych stron badanego, jak również omówienia szans i możliwości istniejących na rynku pracy, charakterystyki zawodów i możliwości edukacyjnych.
   Projekt, realizowany od lipca do końca grudnia 2008, roku objął swoim zasięgiem województwo pomorskie. Wydano i rozpowszechniono tysiąc sztuk poradnika Trafne decyzje zawodowe oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych 80 osób w wieku od 19 do 25 lat.

   Dla każdego dla każdego uczestnika opracowano pełną informację dotyczącą cech, predyspozycji i zainteresowań, wskazano optymalne możliwości istniejące na rynku pracy i w ofercie edukacyjnej. Każdy z uczestników otrzymał również egzemplarz poradnika Trafne decyzje zawodowe.
     
  • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013 - Fundacja Gospodarcza w partnerstwie z Pomorskim Towarzystwem Ewaluacyjnym zrealizowała projekt badawczy (dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013), którego istotę stanowiło badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji kadr przedsiębiorstw branży morskiej województwa pomorskiego. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na zgromadzenie danych ilościowych i jakościowych będących bazą do sporządzenia raportu.
   Wywiady pogłbione z szefami działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz szefami podmiotów szkolących służyły między innymi rozpoznaniu systemu podnoszenia kwalifikacji oraz jego funkcjonowania.
   Badanie ankietowe kierowane było do przedstawicieli:
   - kierowników działów zarządzania zasobami ludzkimi i działów szkoleniowych średnich i dużych przedsiębiorstw branży morskiej,
   - kierowników działów lub pionów w strukturze przedsiębiorstw, zarządzających zespołami pracowniczymi.
   Opracowanie danych w formie raportu ma na celu wspieranie procesu dostosowania aktualnej oferty rynku szkoleniowo-doradczego w województwie pomorskim do diagnozy popytu na określone typy usług w przedsiębiorstwach branży morskiej. Uzyskane dane stanowią podstawę do pogłębionej analizy czynników wspierających i blokujących rozwój zasobów kadrowych w sektorze branży morskiej województwa pomorskiego.
   Raport ewaluacyjny
      
  • Makro Szansa dla Mikro Firm II edycja - celem projektu była pomoc 20 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, mogli ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 20 tys. złotych oraz o wsparcie pomostowe w formie wypłacanych co miesiąc 700 złotych. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i trwał od września 2006 roku do końca marca 2008 roku. 20 osób założyło firmy i skorzystało z dotacji. Była to druga edycja projektu.
      
  • Na Fali - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - Fundacja Gospodarcza była jednym z partnerów w projekcie. Liderem projektu był CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Głównym celem Partnerstwa było zwiększenie szans osób długotrwale bezrobotnych na zatrudnienie. Projekt skierowany był do mieszkańców Sopotu i realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Rezultaty projektu na poziomie krajowym będą upowszechniane poprzez partnerską współpracę ponadnarodową. Czas realizacji projektu lipiec 2005 - marzec 2008.
      
  • Makro Szansa dla Mikro Firm - celem projektu była pomoc 20 osobom w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych szkoleń i doradztwa, mogli ubiegać się o jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości 23 tys. złotych oraz o wsparcie pomostowe w formie wypłacanych co miesiąc 700 złotych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników Fundacji realizacja projektu przebiegała bardzo efektywnie. Na 20 osób, które brały udział w przedsięwzięciu 19 otworzyło swoje firmy. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i trwał od sierpnia 2005 roku do końca marca 2007 roku.
      
  • Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy - Fundacja Gospodarcza była jednym z partnerów w projekcie "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu był Urząd Miasta Gdyni. Do głównych celów projektu należało podniesienie jakości poradnictwa zawodowego, poprzez przeszkolenie 15 trójmiejskich doradców zawodowych, pracujących w publicznych służbach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych, placówkach edukacyjnych, instytucjach rynku pracy a także objęcie procesem doradztwa (indywidualne poradnictwo zawodowe oraz warsztaty psychologiczne) 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gdyni, w celu zwiększenia ich aktywności w życiu społecznym i zawodowym. Projekt zakładał również kampanię informacyjno-promocyjną, skierowaną do pracodawców, mającą zwiększyć zainteresowanie zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników. Projekt trwał od marca 2006 do lutego 2007 roku.
      
  • TRZECI SEKTOR - Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych - program realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego dzięki dotacji uzyskanej od Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, jego celem jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy funkcjonowania ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Środki pozyskane przez Fundację Gospodarczą były przeznaczane na wsparcie procesu budowania stabilności instytucjonalnej organizacji - Fundacja Gospodarcza położyła szczególny nacisk na rozwój strategiczny działalności szkoleniowej i doradczej, który ma być realizowany poprzez cztery następujące grupy inwestycji: zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, modernizację pomieszczeń, podnoszenie kwalifikacji pracowników, działania promujące organizację; projekt był realizowany w latach 2004-2006.
     
  • Od Praktyki do Firmy - celem projektu było utrzymanie aktywności zawodowej 20 osób powyżej 50 roku życia, poprzez wsparcie w podejmowaniu działalności gospodarczej. Głównymi działaniami w ramach przedsięwzięcia były szkolenia, coaching i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, poradnictwo psychologiczne, oraz udzielenie jednorazowego wsparcia w formie refundacji części wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) poniesionych przez beneficjentów po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Projekt był dofinansowany ze środków Phare 2003 - Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Projekt realizowany był od grudnia 2005 do września 2006 roku.
     
  • Wprowadzenie nowych usług zaawansowanego doradztwa dla MSP - projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Cel projektu wpisywał się w cel programu SPO WKP, jakim jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Projekt skierowany był do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego.Realizacja projektu polegała na wprowadzeniu usług obejmujących: doradztwo dotyczące wypełniania dokumentów aplikacyjnych o dotacje z funduszy unijnych; w tym konstruowanie biznesplanu; doradztwo dotyczące uzyskania poręczenia kredytowego; możliwość bezpłatnej promocji oferty firm w wydawanym przez Fundację Gospodarczą miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją wdrażającą program jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt był realizowany od czerwca 2005 r. do marca 2006 r.
     
  • Inwestycja w kadry - największy ogólnopolski projekt ukierunkowany na podnoszenie kompetencji przedstawicieli sektora MSP w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w celu podniesienia konkurencyjności firm. Projekt był adresowany do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za rekrutację personelu. Umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie są powszechnie uważane za jeden z kluczowych warunków powodzenia w biznesie i mają duży wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne. Sesje szkoleniowe trwały po trzy dni, każda grupa liczyła 12 do 20 uczestników. Fundacja Gospodarcza była regionalnym koordynatorem tego projektu w woj. pomorskim.
     
  • Aktywizacja Zawodowa Młodzieży - SZKOŁA TRENERÓW - Projekt miał na celu zwiększenie szans młodych ludzi na pomorskim rynku pracy poprzez przygotowanie ich do zdobycia i wykonywania zawodu trenera biznesu. Z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek szkoleń jest to jeden z nielicznych poszukiwanych na rynku zawodów, dających dobre perspektywy znalezienia zatrudnienia lub samozatrudnienia. Udział w tym projekcie miał dostarczyć uczestnikom konkretnych i wymiernych umiejętności oraz umożliwić im zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Uczestnikami planowanych działań były młode osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Wzięły one udział w kilkunastu sesjach szkoleniowych i doradczych, które przygotują ich do wykonywania zawodu trenera biznesu. Fundacja Gospodarcza była partnerem projektu, jego głównym wykonawcą - Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość", podwykonawcą zaś Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Projekt finansowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i trwał od grudnia 2004 roku do lipca 2005 roku.
     
  • Młodzież - Lepszy Start - projekt realizowany w kwietniu i maju 2005 roku przez Urząd Miasta Gdyni przy współpracy Fundacji Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, Pomorskiego Centrum Technologii oraz English Unlimited. Jego celem było udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poszukiwania pracy bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnym absolwentom. W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia: Warsztaty z aktywizacji zawodowej i autoprezentacji, Pozyskiwanie dotacji unijnych, Business English, Asystent sekretariatu oraz Księgowość komputerowa z elementami prawa pracy. Fundacja Gospodarcza jako partner organizowała szkolenia księgowości komputerowej z elementami prawa pracy, szkolenie asystenta sekretariatu oraz warsztaty z aktywizacji zawodowej i autoprezentacji. Projekt "Młodzież-lepszy start", będący częścią długofalowego programu PRZEDSIĘBIORCZA GDYNIA, dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Sołecznego. Beneficjentami było 60 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
     
  • EUROFIRMA - polskie małe i średnie przedsiębiorstwa na zjednoczonym rynku europejskim - szanse i zagrożenia.
   Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o rynku Unii Europejskiej
   i skutkach integracji Polski z Unią dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten został osiągnięty poprzez informacje, które publikowano w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier. Tematyka publikacji miała przyczynić się również do przygotowania polskich przedsiębiorców (obecnych oraz przyszłych) do aktywnego uczestnictwa w rynku europejskim i zwiększenia ich szans na nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi z Unii Europejskiej. InfoCourier był rozsyłany do wszystkich działających Punktów Konsultacyjno-Doradczych, które wspierają przedsiębiorców z sektora MSP. Projekt był współfinansowany przez "Fundusz Współpracy" i realizowany w okresie od marca do maja 2004 r.
      
  • AVANTI - Program wspierania kobiet poszukujących pracy na różnych etapach rozwoju zawodowego. Projekt realizowano w ramach programu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" Phare 2001. Jego celem było zwiększenie szans bezrobotnych kobiet z małych miejscowości poprzez przygotowanie ich do większej aktywności zawodowej, pobudzenie ducha przedsiębiorczości i ukierunkowanie tak, aby mogły świadomie odkrywać możliwości, jakie niesie ze sobą proces integracji europejskiej. Jednym z zadań projektu było również wzmocnienie pozycji kobiet w życiu społecznym i gospodarczym województwa pomorskiego poprzez przełamywanie barier i uprzedzeń, charakterystycznych zwłaszcza dla małych miejscowości, a także dla przedsiębiorstw działających na terenie regionu. Głównym realizatorem projektu było Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" z Gdańska, natomiast Fundacja Gospodarcza uczestniczyła w nim jako partner. Projekt był realizowany od lutego do czerwca 2004 r.
     
  • Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Pomorskie - Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - projekt realizowany był od grudnia 2004 roku do listopada 2005 roku. Fundacja Gospodarcza pełniła w projekcie rolę członka konsorcjum, którego liderem był ECORYS Nederland BV z Holandii. W jego ramach realizowane były trzy podprojekty: podprojekt 1 - usługi promocji zatrudnienia - wsparcie osób bezrobotnych i napotykających trudności na rynku pracy poprzez działania doradcze i szkoleniowe, podprojekt 2 - promocja przedsiębiorczości, podprojekt 3 - promocja lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia. Fundacja Gospodarcza była odpowiedzialna za realizację podprojektu 1 oraz ze wszystkie badania predyspozycji zawodowych. Projekt adresowany był do osób bezrobotnych (także nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy), osób zagrożonych bezrobociem, które otrzymały wypowiedzenie od pracodawcy oraz rolników - właściciele gospodarstw do 5 ha i członków ich rodzin pracujących w tych gospodarstwach. W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe: spawanie elektryczne, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy, pracownik biurowy z podstawami języka angielskiego, monter stolarki okiennej i płyt gipsowo-kartonowych, kucharz, pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i komputera, pracownik ds. kadrowych i płacowych, kosmetyczka - stylista paznokci, recepcjonista z podstawami języka angielskiego, bukieciarz, glazurnik-posadzkarz. Główne działania w ramach projktu obejmowały: poradnictwo zawodowe przed szkoleniami, szkolenia zawodowe z modułem aktywizacji zaowodwej oraz szkolenia
   z przedsiębiorczości, poradnictwo po szkoleniu (indywidualne i grupowe), szkolenia u pracodawców (staże) oraz usługi pośrednictwa pracy. Projekt obejmował swoim zasięgiem całe woj. pomorskie, przeszkolonych zostało w sumie 1280 osób.
     
  • Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Pomorskie, PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Projekt był realizowany od października 2003 roku do końca stycznia 2005 roku. Fundacja Gospodarcza występowała jako partner w projekcie promującym zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich w województwie pomorskim. Głównym wnioskodawcą był ECORYS Nederland BV z Holandii. W skład konsorcjum wchodziły również takie organizacje jak: Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość", Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Lubelska Fundacja Rozwoju. Projekt miał na celu realizację czterech podstawowych zadań:
   1. Świadczenie usług promocji zatrudnienia obecnym i potencjalnym bezrobotnym. Zadanie to ma na celu walkę z bezrobociem i negatywnymi skutkami restrukturyzacji sektorów poprzez doradztwo i szkolenia zawodowe.
   2. Promocja przedsiębiorczości, poprzez pomoc początkującym firmom, szkolenia dla sektora MSP oraz doradztwo.
   3. Promocja zdolności adaptacyjnych - kształcenie pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zadanie to ma na celu podniesienie jakości kadr MSP poprzez szkolenia menedżerskie i zawodowe.
   4. Pomoc dla rozwoju lokalnego partnerstwa pracodawców.
   W ramach projektu PHARE 2001 RZL przeszkolono 461 osób.
      
  • Pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodzieży w celu zapobiegania bezrobociu poprzez propagowanie idei samozatrudnienia - wydanie publikacji pt. Przedsiębiorczość. Projekt realizowano od grudnia 2001 roku do września 2002 roku. Jego głównym celem było przede wszystkim podniesienie świadomości młodzieży z dziedziny przedsiębiorczości, jej roli i znaczenia w zapobieganiu bezrobociu poprzez samozatrudnienie. Fundacja Gospodarcza, przy współudziale ekspertów z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej Akademii Bankowej, opracowała i wydała publikację pt.: "Przedsiębiorczość", która trafiła do wybranych bibliotek szkół średnich oraz do doradców zawodowych w Powiatowych Urzędach Pracy i Klubach Pracy mieszczących się na terenie województwa pomorskiego.
      
  • Bądź przedsiębiorczy - propagowanie idei tworzenia Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Projekt trwał od grudnia 2002 roku do kwietnia 2003 roku, a jego realizację dofinansowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt miał za zadanie zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenów zagrożonych wysokim bezrobociem, pobudzanie zachowań przedsiębiorczych i pomoc przy wyborze własnej ścieżki kariery zawodowej oraz zapoznanie z rynkiem europejskim i potencjalnym pracodawcą. Projekt był realizowany w następujących miejscowościach: Puck, Dzierzgoń, Somonino, Wejherowo, Człuchów, Żukowo, Pruszcz Gdański, Kościerzyna, Kartuzy, Tczew, Malbork, Słupsk, Bytów, Sierakowice, Starogard Gdański, Sztum, Ustka, Miastko.
     
  • Propagowanie idei tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich
   w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich województwa pomorskiego
   . Projekt dofinansował Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Celem projektu było przygotowanie młodzieży z małych miast i wsi województwa pomorskiego do życia w zintegrowanej Europie, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z dużych miast i młodzieży z małych miast i wsi, w zakresie wiedzy o integracji europejskiej (dostęp do informacji i szkoleń), organizowanie wspólnych działań uczniów i nauczycieli, przekazywanie doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania Klubów Europejskich, pobudzanie inicjatyw europejskich wśród młodzieży. Po zakończonych szkoleniach Fundacja objęła pomocą merytoryczną szkoły, które zdecydowały się na powołanie własnych Szkolnych Klubów Europejskich. Ze szkoleń skorzystało 465 osób, a w dziesięciu szkołach objętych projektem powstały Kluby Europejskie. Projekt był realizowany od września do listopada 2001 roku.
     
  • Rozwój Zasobów Ludzkich na obszarach wiejskich. Fundacja Gospodarcza brała udział w realizacji programu Rozwój Zasobów Ludzkich na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Program miał na celu pomóc osobom bezrobotnym z terenów wiejskich oraz miejsko-wiejskich stać się wykwalifikowanymi i poszukiwanymi na rynku pracownikami.
   W ramach realizowanego programu Fundacja przeprowadziła następujące szkolenia: podstawowy kurs spawania elektrycznego, podstawowy kurs spawania gazowego, kurs murarz - tynkarz - glazurnik - posadzkarz, kurs monter instalacji sanitarnych, kurs pracownik magazynu - obsługa wózka jezdniowego i obsługa komputera, kurs monter ścian kartonowo-gipsowych i sufitów podwieszanych, kurs obsługi komputera. Szkolenia zawierały w swoim programie obszerny moduł poświęcony tematyce aktywizacji zawodowej, czyli niezbędnym informacjom dotyczącym aktywnych metod poszukiwania pracy i aktualności związanych ze współczesnym rynkiem pracy. Przy realizacji projektu Fundacja Gospodarcza współpracowała z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, dzięki czemu szkolenia można było realizować w kilku miejscowościach poza Gdynią, m.in. w Słupsku, Człuchowie, Bytowie i Lęborku. Łącznie w okresie od marca do grudnia 2001 roku przeszkolono 704 osoby, a środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
      
  • Punkt Konsultacyjno-Doradczy - projekt realizowany był od lipca 2000 - do 30 czerwca 2004. Jego celem było ułatwienie polskim małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom dopiero podejmującym działalność gospodarczą dostępu do podstawowych usług doradczych związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej firmy. Bezpłatne usługi obejmowały doradztwo związane z administracyjno-prawnymi aspektami działalności gospodarczej oraz z zarządzaniem przedsiębiorstwem (z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji i innych). Udzielane przedsiębiorcom informacje dotyczyły również dostępnych na rynku ofert bankowych skierowanych do sektora MSP (wraz ze szczegółami warunków udzielania kredytów) oraz ofert innych instytucji finansowych, tj. firm leasingowych, funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych czy funduszy kapitałowych. Początkowo środki na realizację projektu pochodziły z Polskiej Fundacji MSP, a od 2001 roku z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
   Od 11 września 2004 roku PKD zmienił swoją nazwę na Punkt Konsultacyjny (PK). Klientami Punktu, w chwili obecnej, mogą być tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy. W PK można uzyskać m. in. informację na temat prowadzenia firmy, marketingu, finansów, pozyskiwania dotacji ze środków unijnych (fundusze strukturalne, fundusze Phare) oraz informacje na temat przygotowywania wniosków do programów unijnych.
     
  • Punkt Refundacji Szkoleń. Projekt realizowany był w całym kraju przez ośrodki należące do sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) dla MSP. O refundację szkoleń mogły ubiegać się małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, szkolenia zaś dotyczyć musiały zagadnień związanych z zarządzaniem i prowadzeniem firmy. Projekt był realizowany prze Fundację Gospodarczą od lipca do grudnia 2000 roku, ze środków Ministerstwa Gospodarki.
      
  • Sukces w świecie pracy. Projekt szkoleniowy dofinansowany przez Urząd Miasta w Gdyni, którego zadaniem było przeciwdziałanie bezrobociu wśród kobiet z terenu Gdyni, od dłuższego czasu pozostających bez pracy i chcących powrócić na rynek pracy. Przeprowadzone szkolenie pomogło zdobyć beneficjentkom projektu (40 uczestniczek) nowe umiejętności związane z obsługą komputera, dostarczyło cennych informacji na temat aktywnych technik poszukiwania pracy i realiów współczesnego rynku pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej. Projekt był realizowany prze Fundację Gospodarczą od października do grudnia 2000 roku.
      
  • Twoja kariera. Program szkoleniowy dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy i młodych absolwentów z terenów województwa pomorskiego zagrożonych wysokim bezrobociem. Przedsięwzięcie na rzecz bezrobotnej młodzieży objęło w sumie 120 osób. Projekt miał na celu zwiększenie szans zawodowych młodzieży szkół średnich i młodych absolwentów, a realizowano go w Gdyni, Gdańsku, Słupsku, Chojnicach, Kwidzynie i Ustce, w terminie od października do grudnia 2000 roku. Program dotowany był z funduszu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
      
  • Sam wykreuj swoją przyszłość. Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla uczniów ostatnich klas średnich szkół typu zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej. Realizowany był w okresie od października do grudnia 2000 roku w czterech szkołach. Projekt miał na celu zainspirowanie młodzieży do samodzielnego kreowania kariery zawodowej poprzez zapoznanie z procedurami zatrudnienia oraz kierunkami rozwoju gospodarczego. Ogółem przeszkolono 120 osób. Projekt realizowano w oparciu o dotację Urzędu Gminy Miasta Gdańska oraz środki własne Fundacji Gospodarczej.
      
  • Doskonalenie umiejętności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w partnerstwie socjalnym. Projekt skierowany był do pracowników sektora MSP. Celem projektu było określenie zapotrzebowania kwalifikacyjnego w zakładach pracy i wśród pracowników, zaprojektowanie modułów kwalifikacyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakładach zgodnie z określonym zapotrzebowaniem. Projekt realizowany był w terminie od grudnia 1999 do maja 2001 roku, ze środków Leonardo da Vinci, a głównym jego realizatorem był ISA Consult Niemcy. Fundacja Gospodarcza, wraz
   z Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie i Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie, występowała w roli partnera.
      
  • Przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w aspekcie Jednolitego Rynku Europejskiego za pomocą narzędzi właściwych dla Społeczeństwa Informacyjnego - Manager 2000 - Głównym celem projektu było przygotowanie uczestników do efektywnego prowadzenia własnej firmy w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, przy zastosowaniu narzędzi multimedialnych (w tym sieci internet). Projekt był realizowany w okresie od września 1999 do stycznia 2001 roku ze środków programu Leonardo da Vinci. Jednostką realizującą projekt był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Fundacja Gospodarcza uczestniczyła w projekcie w roli partnera, wraz z Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, Pomorską Izbą Rzemieślniczą MSP, QCW z Niemiec i Axel Weudelskolan ze Szwecji.
      
  • Leonardo EEVE Online Eeve Multiplier Effect Project. Projekt miał za zadanie ułatwienie dostępu do efektywnych kosztowo szkoleń zawodowych dla menedżerów i specjalistów w firmach oraz innych organizacjach. Miał doprowadzić do efektywnego zarządzania, a w szczególności do propagowania idei ustawicznego kształcenia, które pozwoli utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku oraz utworzyć i rozwijać sieć powiązanych ze sobą struktur organizacyjnych. Beneficjentami projektu byli trenerzy, projektanci i menedżerowie programów szkoleniowych, menedżerowie ds. szkoleń oraz kadra zarządzająca w firmach, które były uczestnikami projektu, kadra klubów biznesowych, instytucji szkolących, firm, związków zawodowych, organizacji wolontariuszy i zrzeszeń. Projekt realizowano w okresie od grudnia 1998 do kwietnia 2001 roku ze środków programu Leonardo da Vinci. Głównym realizatorem projektu była firma EXXON CHEMICALS LTD z Wielkiej Brytanii, natomiast Fundacja Gospodarcza uczestniczyła w nim jako partner.
      
  • Phare - Integracja Europejska - dofinansowanie drugiej edycji podręcznika W. Molle'a Ekonomika integracji europejskiej. Projekt w szczególności skierowany był do studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych problemami integracji europejskiej. Celem publikacji było przybliżenie wiedzy i promowanie zagadnień związanych z Unią Europejską. Realizacja projektu odbywała się od listopada 1999 do grudnia 2000 roku. Potrzebne środki pozyskano z programu Inicjatywy Pro-Europejskie. Planowane jest wydanie kolejnej edycji podręcznika.
        
  • Podstawowe informacje o Unii Europejskiej: "Społeczny wymiar Europy", "Co nowego w integracji europejskiej" - broszury informacyjne. Projekt realizowano ze środków programu Phare APPLE w okresie od marca do grudnia 1998 roku. Celem realizowanego projektu było przybliżenie wiedzy i promocja zagadnień związanych z Unią Europejską, poprzez przygotowanie, opracowanie i wydanie broszur informacyjnych o ww. tytułach.
     
  • Standardy kwalifikacyjne dla kadry zarządzającej ogólnopolską organizacją związkową - Projekt realizowano od stycznie do grudnia 1998 roku, a jego celem było opracowanie standardów kwalifikacyjnych dla poszczególnych stanowisk w zarządach regionów NSZZ Solidarność, sekretariatach branżowych i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz opracowanie systemu wdrażania przygotowanych standardów, jak również przygotowanie zespołu wdrożeniowego i szkolenia dla kadry zarządzającej Związku. Projekt realizowano ze środków programu
   Phare FIESTA II.
      
  • Promocja przedsiębiorczości w szkołach średnich i zawodowych - Pracuję dla siebie - Celem przygotowanego projektu było propagowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich i zawodowych, zapoznanie ich z ideą pracy na własny rachunek oraz przygotowanie trenerów przedsiębiorczości, którzy po zakończonym projekcie sami będą mogli prowadzić zajęcia poświęcone tematyce przedsiębiorczości w szkołach. Projekt realizowano w latach 1993 - 1997.