Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 
 

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej z województwa pomorskiego. Działania w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu: spawania; komputerowe TIK (ECDL Profile Digcomp 6 - ECDL Base); SEP; obsługi maszyn CNC ; językowe (język angielski, język niemiecki).

[więcej]


Projekt realizowany jest od września 2001 roku do chwili obecnej. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów. Z usług Miasteczka może skorzystać każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy przy planowaniu kariery zawodowej, kierowaniu nią i poszukiwaniu zatrudnienia. Klientami Miasteczka głównie są: ucząca się młodzież i absolwenci szkół, dorośli poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby, które planują założyć własną firmę. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Gdyni. Obecna umowa jest podpisana do końca 2019 roku.

[więcej]


 

 

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I – projekt realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski – Liderem jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerem Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 81 osób (53 kobiety i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy z Gdyni, Sopotu oraz powiatu puckiego i wejherowskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

[więcej]


System Aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdyni - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerami Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Lider projektu powierzył realizację projektu w swoim imieniu - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt skierowany jest do 622 osób (383K, 279M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno - zawodowym i edukacyjnym. Budżet projektu – 9.224.411,46 zł (kwota dofinansowania – 7.840.749,74 zł), w tym budżet dla FG – 3.213.269,40 zł (kwota dofinansowania dla FG – 2.897.829,40 zł). Planowany okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: 01.12.2016 r. – 30.09.2022 r. W miesiącu lutym 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

[więcej]


Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy – projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, a Partnerami: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. i Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu jest profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

[więcej]


CZAS NA STAŻ

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy - projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt Partnerski – Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a Partnerami: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Fundacja Gospodarcza.

Celem głównym projektu jest inkubacja w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 r. 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 r. 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, rzemieślników prowadzących przyuczenie do zawodu, studentów oraz absolwentów uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, firmy i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym.

Planowane efekty: Wybrane zostaną 32 granty – po 8 w każdej kategorii, które otrzymają dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. 4 najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostaną przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji i seminariów regionalnych oraz spotkań konsultacyjnych i legislacyjnych. Powstaną 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z EDUKACJI do PRACY.

Budżet projektu – 2.858.118,00 zł, w tym budżet Fundacji Gospodarczej – 94.484,00 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 2.772.374,45 zł.

Okres realizacji projektu to: 01.07.2016 – 30.06.2019.

Strona projektu: http://www.czasnastaz.edu.pl/