Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 
 

Projekt realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest stworzenie w latach 2020-2022 oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 180 osób (60K, 120M) pracowników MŚP i PES, w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych.

[więcej]


Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) lub poprawy warunków zatrudnienia 30 osób młodych z woj. pomorskiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat (14M,16K) (z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego 1.3.1), w tym: biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, poprzez realizację w okresie I 2020 - VI 2021 kompleksowego wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

[więcej]


Projekt realizowany jest od września 2001 roku do chwili obecnej. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów. Z usług Miasteczka może skorzystać każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy przy planowaniu kariery zawodowej, kierowaniu nią i poszukiwaniu zatrudnienia. Klientami Miasteczka głównie są: ucząca się młodzież i absolwenci szkół, dorośli poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby, które planują założyć własną firmę. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Gdyni. Obecna umowa jest podpisana do końca 2022 roku.

[więcej]


System Aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdyni - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerami Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Lider projektu powierzył realizację projektu w swoim imieniu - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt skierowany jest do 775 osób (454K, 321M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno - zawodowym i edukacyjnym. Budżet projektu – 11.614.184,81 zł (kwota dofinansowania – 9.872.057,09 zł), w tym budżet dla FG – 3.519.968,84 zł (kwota dofinansowania dla FG – 3.175.095,93 zł). Planowany okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: 01.12.2016 r. – 30.06.2023 r. W miesiącu lutym 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

[więcej]


Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy – projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, a Partnerami: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. i Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu jest profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

[więcej]