Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 
 

Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej z województwa pomorskiego. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to: analiza potrzeb edukacyjnych uczestników oraz realizacja kursów zawodowych i językowych z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu: spawania z egzaminem DNV - MAG (135, 136), TIG (141); TIK (ECDL Profile Digcomp 6 - ECDL Base); SEP; obsługi maszyn CNC (programista CNC, technolog CNC); językowe (język angielski, język niemiecki).

[więcej]


Projekt realizowany jest od września 2001 roku do chwili obecnej. Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów. Z usług Miasteczka może skorzystać każdy zainteresowany uzyskaniem pomocy przy planowaniu kariery zawodowej, kierowaniu nią i poszukiwaniu zatrudnienia. Klientami Miasteczka głównie są: ucząca się młodzież i absolwenci szkół, dorośli poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby, które planują założyć własną firmę. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Gdyni. Obecna umowa jest podpisana do końca 2019 roku.

[więcej]


System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I

 

 

System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I – projekt realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski – Liderem jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerem Fundacja Gospodarcza.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 81 osób (53 kobiety i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy z Gdyni, Sopotu oraz powiatu puckiego i wejherowskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:

 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej

zamieszkałych na terenie:

 • Gdyni         
 • Sopotu
 • Redy
 • Rumi
 • Wejherowa
 • Pucka
 • gminy Kosakowo
 • gminy Puck
 • gminy Wejherowo

 

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie z wykorzystaniem aktywnych form umożliwiających powrót na rynek pracy poprzez:

 • usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, obejmujące m.in.:
  • badania kompetencji zawodowych, stworzenie Indywidualnego Planu Działania dla uczestnika,
  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych;
 • usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:
  • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże służące nabywaniu lub uzupełnieniu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:

 1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
 2. Ocena formalna pod względem kompletności i poprawności złożonych dokumentów.
 3.  Ocena merytoryczna, na którą składa się ocena kwalifikowalności kandydata na uczestnika pod względem wymaganej grupy docelowej oraz taki dobór uczestników, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników projektu.

Budżet projektu: 1 538 999,93 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 308 150 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w poniższych dokumentach:

- Regulamin Projektu

- Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu - Formularz zgłoszeniowy

- Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu – Deklaracja uczestnictwa

- Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie – zbiór RPO WP 2014-2020

- Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu – Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie – zbiór MR

- Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu – Umowa uczestnictwa w projekcie

- Plakat informacyjno-promocyjny

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 26 czerwca 2017 r.

- realizacja projektu kończy się 31.10.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i złożenie ich w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24, pokój nr 04
81-364 Gdynia
tel. 58 668 20 32; 58 668 20 26
e-mail: projektzit@gdynia.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Partner Projektu
Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2
81- 538 Gdynia
tel. 58 662 20 52
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl
www.fundacjagospodarcza.pl

 

 


Pracownia

Pracownia – Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

System Aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdyni - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerami Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Lider projektu powierzył realizację projektu w swoim imieniu - Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt skierowany jest do 622 osób (383K, 279M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno - zawodowym i edukacyjnym. Budżet projektu – 9.224.411,46 zł (kwota dofinansowania – 7.840.749,74 zł), w tym budżet dla FG – 3.213.269,40 zł (kwota dofinansowania dla FG – 2.897.829,40 zł). Planowany okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: 01.12.2016 r. – 30.09.2022 r. W miesiącu lutym 2017 r. zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

 

Do projektu zapraszamy:

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy,

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

• osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

• osoby korzystające z PO PŻ,

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 


Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w poniższych dokumentach:

 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

- Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny

- Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa

- Załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu

- Umowa z uczestnikiem

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSZONE SĄ O:

- zapoznanie się z powyższymi dokumentami,

- czytelne wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego

- złożenie formularza w dowolnej instytucji uczestniczącej w realizacji projektu:

 

     Laboratorium Innowacji Społecznych (Biuro Projektu) - Gdynia,  Al. Zwycięstwa 96/98
(parter, wejście do budynku od strony ul. Stryjskiej)

     Fundacja Gospodarcza – Gdynia, ul. Olimpijska 2

     Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Gdynia - Gdynia, ul. Traugutta 2

     Centrum Integracji Społecznej – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Gdynia,
ul. Energetyków 13 A 

FORMULARZE REKRUTACYJNE PRZYJMOWANE SĄ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 – 16.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Więcej informacji o projekcie pod adresem: www.aktywizacjawgdyni.pl


ecoZAWÓD

ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki – międzynarodowy projekt partnerski realizowany w ramach programu Erasmus+, którego liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Fundacja Gospodarcza jest jednym z 8 instytucji realizujących projekt, w partnerstwo zaangażowane są 4 instytucje z Polski oraz po 2 instytucje z Niemiec i Włoch. Projekt jest realizowany od września 2015 r. do sierpnia 2017 r. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 r. nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla 3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT. Kwota dofinansowania projektu 198 480,00 EURO, w tym kwota dotacji dla Fundacji Gospodarczej 12 370,00 Euro.  


HORYZONT ZAWODOWY

HORYZONT ZAWODOWY – projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Fundacja Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie poprzez wsparcie psychologiczne, merytoryczne, szkolenia i staże 80 osób pozostających bez zatrudnienia do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 80 osób pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych zawodowo (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.) z woj. pomorskiego, w tym z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z powiatu wejherowskiego i osób z powiatu puckiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Budżet projektu to 1.119.360,00 zł, w tym budżet dla Fundacji Gospodarczej - 1.045.320,00 zł. Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Karta oceny formularza zgłoszeniowego


CZAS NA STAŻ

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy - projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt Partnerski – Liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a Partnerami: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Fundacja Gospodarcza.

Celem głównym projektu jest inkubacja w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 r. 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 r. 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych
i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Budżet projektu – 2.858.118,00 zł, w tym budżet Fundacji Gospodarczej – 94.484,00 zł. Okres realizacji projektu to: 01.07.2016 – 30.06.2019.

Strona projektu: http://www.czasnastaz.edu.pl/