Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

Zespół ds. Projektów

Zespół ds. Projektów aktywnie wspiera realizację działań statutowych Fundacji Gospodarczej. Nie od dziś wiadomo, że działalność organizacji pozarządowych (nie zaliczanych do sektora finansów publicznych), takich jak fundacje czy stowarzyszenia, finansowana jest w głównej mierze ze środków pozyskanych od innych instytucji. Środki te przekazywane są w postaci różnego rodzaju grantów i datacji na realizację projektów. Dlatego też od początku swojego istnienia Fundacja Gospodarcza zabiega o pomoc finansową, która ma wspomóc realizację założonych w statucie celów dotyczących m.in. polityki racjonalnego zatrudnienia, a w szczególności przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnienia pracownikom warunków podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozwoju oświaty i kultury w środowiskach pracowniczych oraz racjonalnego rozwoju gospodarki narodowej.

Zespół ds. Projektów, w porozumieniu z innymi zespołami Fundacji Gospodarczej, przygotowuje i opracowuje projekty, w których ubiega się o dotacje m.in. z Urzędu Miasta w Gdyni, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, Urzędu Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz z unijnych programów pomocowych. Pozyskane w ten sposób fundusze stanowią istotne źródło finansowania działalności statutowej Fundacji Gospodarczej.

Praca Zespołu ds. Projektów polega nie tylko na pozyskiwaniu tych środków,  ale również na odpowiednim zarządzaniu projektami. Od początku 2000 roku Fundacja Gospodarcza złożyła około 100 wniosków, z czego 40% otrzymało dofinansowanie i zostało zrealizowanych.