Fundacja Gospodarcza w Gdyni
ul. Olimpijska 2
81-538 Gdynia, POLSKA
Tel. +48 (58) 622-20-52
Fax. +48 (58) 622-59-85


Tekst pochodzi ze strony www.fungo.com.pl
 

HORYZONT ZAWODOWY

HORYZONT ZAWODOWY - Projekt adresowany jest do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup:

- kobiety,

- osoby w wieku 50+,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z wykształceniem najwyżej średnim.

Fundacja Gospodarcza zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne i merytoryczne w postaci:

  • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  • warsztatów podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe (Komunikacja i autoprezentacja, Motywacja i wytyczanie celów, Zarządzanie czasem, Techniki radzenie sobie ze stresem
    i asertywność),
  • szkoleń zawodowych przygotowujących do pracy w zawodzie, zgodnym z predyspozycjami uczestnika i aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, (stypendium szkoleniowe),
  • staży lub praktyk zawodowych (stypendium stażowe) - dla najbardziej zmotywowanych Uczestników,
  • pośrednictwa pracy – pomoc pośrednika przy poszukiwaniu miejsca zatrudnienia.

 

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia się do Projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w biurze Projektu:

Fundacja Gospodarcza, pokój 108

ul. Olimpijska 2,

81-538 Gdynia

 

Formularz oraz pozostałe dokumenty projektowe:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Wszelkie dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie:

tel. 58 662 42 37

 

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Fundacja Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie osób pozostających bez pracy do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy. Projekt skierowany jest do 80 mieszkańców województwa pomorskiego pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z powiatu wejherowskiego i puckiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Budżet projektu to 1.119.360,00 zł,
w tym budżet dla Fundacji Gospodarczej - 1.045.320,00 zł. Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018.